Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetenpraktijk Zundert en een cliënt waarop Voetenpraktijk Zundert deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen Voetenpraktijk Zundert
Voetenpraktijk Zundert zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetenpraktijk Zundert zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetenpraktijk Zundert melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetenpraktijk Zundert het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Voetenpraktijk Zundert moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.
4. Betaling
Voetenpraktijk Zundert vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetenpraktijk Zundert vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetenpraktijk Zundert vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetenpraktijk Zundert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Voetenpraktijk Zundert neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Voetenpraktijk Zundert behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetenpraktijk Zundert zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding
Voetenpraktijk Zundert is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetenpraktijk Zundert verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Voetenpraktijk Zundert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetenpraktijk Zundert is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Voetenpraktijk Zundert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Garantie
Voetenpraktijk Zundert geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
* De cliënt de gel reparatienagels en/of nagelbeugels of orthese heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (gel of regulatie) nagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft
opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Beschadiging & diefstal
Voetenpraktijk Zundert heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetenpraktijk Zundert meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Voetenpraktijk Zundert. Voetenpraktijk Zundert moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetenpraktijk Zundert de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetenpraktijk Zundert en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl)
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetenpraktijk Zundert het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.
12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetenpraktijk Zundert en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.