Privacy statement Voetenpraktijk Zundert

Inleiding

Voetenpraktijk Zundert neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@voetenpraktijkzundert.nl.

 

Wie is Voetenpraktijk Zundert?

Voetenpraktijk Zundert is de eenmanszaak Voetenpraktijk Zundert, kantoorhoudende te (4881 CT) Zundert aan Molenstraat 84WINK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61326119.

Voetenpraktijk Zundert is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetenpraktijk Zundert de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Voetenpraktijk Zundert jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Voetenpraktijk Zundert persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Voetenpraktijk Zundert voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Voetenpraktijk Zundert worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Social marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Voetenpraktijk Zundert heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Voetenpraktijk Zundert over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Voetenpraktijk Zundert. Je kunt verzoeken dat Voetenpraktijk Zundert je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Voetenpraktijk Zundert te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Voetenpraktijk Zundert of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Voetenpraktijk Zundert te verkrijgen. Voetenpraktijk Zundert zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Voetenpraktijk Zundert je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Voetenpraktijk Zundert

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@voetenpraktijkzundert.nl. Voetenpraktijk Zundert zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Voetenpraktijk Zundert een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Voetenpraktijk Zundert je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•              Verwerkers

•              Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Voetenpraktijk Zundert

Het kan zijn dat Voetenpraktijk Zundert verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Voetenpraktijk Zundert gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Voetenpraktijk Zundert gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Voetenpraktijk Zundert aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Voetenpraktijk Zundert ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Voetenpraktijk Zundert worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Voetenpraktijk Zundert worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Voetenpraktijk Zundert je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@voetenpraktijkzundert.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Voetenpraktijk Zundert jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@voetenpraktijkzundert.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.